کد خبر :209808
موفقیت سازمان اشتباهی سینمایی درایجاد اغتشاش رسانه ای!

به گزارش جهانی خبر، جبارآذین  - بدون شک،رسانه هابویژه رسانه های هنری وسینمایی متعهد وسالم،درحفظ واشاعه هنر وفرهنگ و سینما،نقش وسهم بزرگ دارند و روشنگری های اصحاب قلم درپالودگی فضا های فرهنگی وهنری،مثال زدنی است. در تاثیرگذاری اهالی رسانه وآثارخوب وسازنده ،صادقانه و منصفانه آن ها،همین بس که می توانندجریان سازبوده وحتادرجابجایی افراددر مقام ها و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی نقش آفرین باشند. فعالیت های حرفه ای  و افشاگرانه رسانه ها درعرصه های مطبوعات وخبرگزاری ها وهمچنین درفضای تاثیرگذار مجازی درقالب سایت ها،گروه ها وپیج ها،به رغم برخی کاستی ها وضعف های حرفه ای، ازیکسومطلوب نظراهالی ودوستداران هنر و سینما وازدیگرسو،منفورهنرمندنماها و مدیر نماها و اقدام های ضد فرهنگ و پوشالی آن هااست.گروه اخیر که پیوسته با رسانه های روشنگردرچالش ونگران روشنگری های آنها هستند،هیچگاه برای لطمه و صدمه زدن و بی اعتبار وتعطیل کردن رسانه ها، بخصوص رسانه های معتبرومستقل فضای مجازی ازپا نمی نشینند. بانزدیک شدن زمان برگزاری  پاره ای از جشنواره سابق فیلم فجر باعنوان کذایی ملی و سابقه برخورد رسانه هاباکژی ها وعوامل ناکارآمد آن، دست اندرکاران این محفل میلیاردی غیرملی وغیرفجری، باتبانی برخی ازهمسوهای رسانه ای خود،جهت جلو گیری ازانتقادهای بحق و یکپارچه رسانه ای ازانحراف های محفل یادشده،کوشیده اند ،با ترفندی نامبارک،میان رسانه ها،چند دستگی ایجادکرده وآن ها رابه خود مشغول نموده تا باخیال راحت به کارهایشان بپردازند! عجیب اینکه برخی ازدوستان رسانه ای، فریب این بازی راخورده و باقلم ویادداشت وطومار به جان یکدیکرافتاده اند،درصورتی که به جز خودوقلمفروشان این حوزه ها، تمام اهالی شریف رسانه که دریک سنگر واحدفرهنگی گردآمده اند،بایدحافظ یکپارچگی خودباشند. ازهمین روکشمکش و هجمه و دفاع، دراین فضای دیگرساخته، یعنی بازی خوردن،کاری که برازنده سینمایی وهنری نویسان نیست و ضروری است که ایشان هرچه زودتر خودرا ازاین مخمصه رها کرده وباطردعناصرناسالم فرهنگی ازمیان خود،باحفظ حریم ها وحرمت های یکدیگر درصفی واحد، یکدل و یک زبان دربرابرناراستی هاوناراستان هنروفرهنگ  و سینماقدعلم کرده وچون همیشه پرچم عزت و استقلال فرهنگ رادراهتزازنگه دارند.