ایجاد ۳۹ هزار فرصت شغلی توسط تعاونی‌ها در ۹ ماه

تعاونی ها در ۹ ماهه نخست سال، به میزان ۳۹ هزار و ۹۵۲ فرصت شغلی ایجاد کرده اند.

براساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در نه ماهه سال 1396 تعداد 2535 تعاونی و اتحادیه جدید با عضویت 58184 نفر و سرمایه 494336100 هزار ریال و اشتغال زایی 39952 نفر در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده اند.

به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، تعاونی ها در نه ماهه سال 1395 تعداد 2886 تعاونی و عضویت 64886 نفر و اشتغال زایی 49891 نفر ایجاد کردند.

همچنین در طی این مدت یک تعاونی نیز به حالت غیر فعال در آمده است و تعداد تشکل های تعاونی ثبت شده در کشور برای دو ماهه 1396، 14 اتحادیه به ثبت رسیده است .

در طی نه ماه سال 1396 به طور متوسط روزانه بیش از 9 تعاونی در کشور تشکیل و به ثبت رسیده است و به طور متوسط در این مدت هر تعاونی زمینه اشتغال بیش از 15 نفر ایجاد کرده اند.

در نه ماهه سال 1396 تعداد 357 تعاونی بانوان با ایجاد فرصت شغلی 4344 نفر تشکیل و به ثبت رسیده اند.

بر پایه این داده ها بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان فارس با تعداد 323 تعاونی و کمترین آن برای استان قم با تعداد 14 تعاونی است.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده براساس نوع گرایش به ترتیب در فعالیت های خدمات و کشاورزی با 876 و 646 واحد است. همچنین بیشترین فرصت شغل مربوط به بخش تعاونی های خدمات با 11055 نفر به ثبت رسیده است.

 انتهای پیام/تسنیم