سِمت «مدیرکل» در ادارات ممنوع شد + سند

بر اساس حکم دیوان محاسبات کل کشور، به کار گیری عناوین ترکیبی مانند مشاور وزیر و مدیر کل در دستگاههای اجرایی ممنوع است.

سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی تاکید کرد، در نحوه تطبیق و همترازی در پستهای سازمانی مصوب دستگاهها با توجه به حکم دیوان محاسبات کشور، استفاده از عناوین ترکیبی نظیر مشاور وزیر و مدیر کل و مشاور و مدیر کل و عناوین مشابه برای تخصیص به پستهای دولتی در دستگاههای اجرایی ممنوع می‌باشد.

 

مشرق/ تسنیم